Medlemsvillkor

– Akademibokhandelns Vänner

Öppna medlemsvillkoren som PDF.

 1. Parter

Dessa villkor gäller för medlemmar i Akademibokhandelns Vänner (”Medlemsklubben”), en kostnadsfri Medlemsklubb för kunder hos Bokhandelsgruppen i Sverige AB, 556204–5004, genom bifirma Akademibokhandeln(”Akademibokhandeln”) samt till Akademibokhandelskedjan anslutna butiker.

 1. Medlemskap

Ansökan om medlemskap i Medlemsklubben kan göras på www.akademibokhandeln.se, genom att kontakta Kundservice, i butik och per sms. I ansökan ska du uppge ditt personnummer/samordningsnummer.

Vid beviljat medlemskap har du möjlighet att skapa ett konto där dina personuppgifter och annan information om ditt medlemskap finns samlade. Kontot går att nå via inloggning på www.minasidor.akademibokhandeln.se

 1. Vem kan bli medlem

För att bli medlem i Medlemsklubben måste du ha fyllt 16 år.

 1. Medlemsklubben

Som medlem i Medlemsklubben får du bl.a. tillgång till medlemserbjudanden i butik, inbjudan till medlemsevenemang och regelbundna utskick med information och erbjudanden både via post och digitalt (via e-post och/eller sms). Identifiera dig alltid i kassan vid köp för att inte riskera att gå miste om erbjudanden.

 1. Behandling av personuppgifter och köpinformation

I samband med ansökan om medlemskap i Medlemsklubben registreras uppgifter om dig. Behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera Medlemsklubben och för marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Akademibokhandeln registrerar och lagrar även uppgifter om dina köp i Akademibokhandelns butiker. Ändamålet med denna behandling är att samla in, lagra och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter och för analys och utveckling av Akademibokhandelns verksamhet.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till annat bolag inom Bokhandelsgruppens koncern för de ändamål som anges ovan och till samarbetspartners enligt avtal med Akademibokhandeln. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till annan för behandling för Akademibokhandelns räkning. Utöver detta kan Akademibokhandeln tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Akademibokhandeln kan komma att samköra medlemsregistret med andra register för tillförande- och uppdatering av personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Samkörning av register kan även komma att ske för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du har en gång per år rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till Kundservice (kontaktuppgifter finns nedan).

Vill du inte motta reklam eller erbjudanden kan du kontakta Akademibokhandelns Kundservice, se kontaktuppgifter nedan, du kan även avsäga dig utskick genom att logga in på ”Mina sidor”. Detsamma gäller vid begäran om rättelse av eventuella felaktiga uppgifter som finns registrerade om dig.

Akademibokhandeln kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje man.

 1. Samtycke

Samtycke till behandling enligt punkt 5 lämnas genom godkännande av dessa villkor. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap i Medlemsklubben och därigenom återkalla ditt samtycke.

 1. Identifiering vid köp

Som medlem i Medlemsklubben identifierar du dig genom att uppge ditt personnummer eller annan medlemsinformation i kassan vid köp.

 1. Ändring av villkor

Akademibokhandeln har rätt att ändra dessa villkor. Uppdaterade villkor publiceras trettio dagar innan de träder i kraft. Vid var tid gällande villkor finns på akademibokhandeln.se/vanner/medlemsvillkor.

 1. Force majeure

Akademibokhandeln är inte i något fall ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet.

 1. Avtalstid och uppsägning

Medlemskapet gäller tills vidare. Du har som medlem när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap genom att meddela Kundservice om detta.

Akademibokhandeln har rätt att avsluta medlemskap om det senast registrerade köpet ägde rum för mer än två (2) år sedan eller om medlemskapet har beviljats utifrån en ansökan med felaktiga uppgifter.

Akademibokhandeln har därutöver rätt att när som helst säga upp ett Medlemskap med trettio (30) dagars uppsägningstid.

 1. Tillämplig lag, tvist m.m.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och avtal om anslutna tjänster och funktioner. Eventuell tvist prövas av allmän domstol. Medlem kan även, för att lösa tvisten utanför domstol, begära prövning vid Allmänna reklamationsnämnden.

Dessa villkor gäller från 15 sep 2015.

Kontaktinformation

Bokhandelsgruppen i Sverige AB
Kundservice
Box 2100, 103 13 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm
Tel: 010 744 10 40
E-postadress: kundservice@akademibokhandeln.se