Avtalsvillkor

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp i e-handeln hos Bokhandelsgruppen i Sverige AB, organisationsnummer 556204–5004, genom bifirma Akademibokhandeln (”Akademibokhandeln”).

Postadress: Bokhandelsgruppen i Sverige AB, Box 2100, 103 13 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm
Tel: 010 744 10 40
E-postadress: kundservice@akademibokhandeln.se

Allmänt

I Akademibokhandelns e-handel säljs böcker via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige.

Genom att slutföra en beställning på www.akademibokhandeln.se (”Webbplatsen”) accepterar Kund Avtalsvillkoren. För medlemmar (”Medlem”) i Akademibokhandelns medlemsklubb, Akademibokhandelns vänner, kompletteras dessa villkor även av avtalsvillkoren för medlemsklubben som finns tillgänglig på www.akademibokhandeln.se/medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”).

Akademibokhandeln reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris, inklusive moms, framgår vid beställningstillfället på Webbplatsen. Akademibokhandeln förbehåller sig rätten att ändra produktpriser på Webbplatsen utan föregående avisering.

Fraktavgifter

Fri frakt för inloggade Medlemmar i Akademibokhandelns vänner vid köp för minst 99 kr. I övriga fall tillkommer fraktavgift med 29 kr.

Beställning

Beställning görs via Webbplatsen.

Bindande avtal uppkommer först när Akademibokhandeln per e-post bekräftat beställningen. Akademibokhandeln reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att, före Akademibokhandelns expediering av ordern, per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Akademibokhandeln sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Webbplatsen alternativt angivit vid beställning. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Handla i inloggat läge

Inloggad Medlem får tillgång till Mina sidor med orderinformation.

Medlem ansvarar för att korrekta och fullständiga kontaktuppgifter är registrerade för medlemskapet.

Medlem ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Medlems räkning.

Handla utan inloggning

Kund som handlar utan inloggning får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte heller ta del av medlemsförmåner.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga kontaktuppgifter anges vid köpet.

Betalning

Betalning kan ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard och American Expresskort eller mot faktura.

Kortbetalning
Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Akademibokhandeln dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Akademibokhandeln rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.

Faktura
Vid betalning mot faktura överlåter Akademibokhandeln fordran på Arvato Finance och betalning ska ske till Arvato Finance på det konto som anges på fakturan.

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska Kund godkännas vid den kreditprövning Arvato Finance utför samt vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Akademibokhandeln förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Leverans

Leverans sker med paket eller varubrev via PostNord eller Schenker.

Vid kända leveransförseningar underrättas kunden per e-post eller sms.

Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen.

Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Akademibokhandeln ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Akademibokhandeln.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse inom utsatt tid, eller om försändelsen går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Akademibokhandeln ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader.

Ångerrätt

Kund har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Akademibokhandeln detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via webbformulär som återfinns på Webbplatsen, e-post: kundservice@akademibokhandeln.se eller telefon: 010 744 10 40. Konsumentverkets standardformulär finns tillgänglig på, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Akademibokhandeln eller lämna den i någon av Akademibokhandelns butiker utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Akademibokhandeln om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar/lämnar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar ångerrätt ska Akademibokhandeln utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Akademibokhandeln underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för beställningen, innefattande leveranskostnader från Akademibokhandeln till Kund.  Akademibokhandeln förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Akademibokhandeln ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

  • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
  • specialbeställda så kallade "Print on demand"-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en "Print on demand"-beställning, och
  • produkter som laddas ner direkt till Kunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker.

Reaböcker 
Reaböcker köpta i butik kan inte returneras. Reaböcker köpta på akademibokhandeln.se returneras via post.


Reklamation

Om Kund erhållit en felaktig eller skadad produkt vid beställning via Webbplatsen eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera detta hos Akademibokhandelns kundservice.

Kontakt sker med Akademibokhandelns kundservice via webbformulär som återfinns på Webbplatsen, e-post: kundservice@akademibokhandeln.se eller telefon: 010 744 10 40.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Akademibokhandeln följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer för reklamationer, se www.arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på www.konkurrensverket.se.

Retur vid reklamation ska ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Akademibokhandeln. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Akademibokhandeln bekostnad förutsatt att Kund följer Akademibokhandeln instruktioner. Retur vid reklamation får inte ske mot postförskott eller efterkrav. Retur vid reklamation kan inte ske i Akademibokhandelns butiker.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  • kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt
  • eller behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag
  • eller häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och tvingande konsumentlagstiftning har Akademibokhandeln inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är uppgifter och information som innehåller uppgifter om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person. För behandling av personuppgifter av inloggade Medlemmar utanför ramen för dessa Avtalsvillkor, se Medlemsvillkor.

Akademibokhandeln samlar in, lagrar behandlar i övrigt personuppgifter, såsom namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter som är nödvändiga för att Akademibokhandeln ska kunna tillhandahålla produkterna och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund.

Personuppgifter såsom Kundernas konsumtionsmönster, användning av hemsidan samt IP-uppgifter behandlas också för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär, i syfte att analysera och utveckla Webbplatsen och det utbud som tillhandahålls via Webbplatsen samt för statistiska ändamål.

Akademibokhandeln kommer inte, med nedan angivet undantag, att sälja eller på annat sätt överlåta Kunds personuppgifter till tredje man. Akademibokhandeln kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Akademibokhandeln samt till samarbetspartners, t.ex. faktureringsföretag i förekommande fall, för att uppfylla sina åtaganden samt för de ändamål som nämnts ovan. Utöver detta kan Akademibokhandeln tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Akademibokhandeln kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Akademibokhandeln kan komma att samköra medlemsregistret med andra register för tillförande och uppdatering av personuppgifter bl.a. för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård och marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kund har rätt att kostnadsfritt en (1) gång per kalenderår skriftligen ansöka om information om vilka personuppgifter som behandlas. Kund har även rätt att återkalla sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen för direkt marknadsföring samt begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas av webbläsaren och lagras på användaren dator. Cookien innehåller information om besök och används av tekniska skäl för att förbättra Webbplatsen.

Akademibokhandeln använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen. Till exempel kan en cookie komma ihåg vilken butik som valts för att se lagerstatus i eller vilka varor Kund lagt i varukorgen. En del cookies används för att samla opersonlig, aggregerad statistik om Webbplatsen i syfte att optimera användarvänligheten.

Genom att besöka och navigera på Webbplatsen lämnar Kund samtycke till hanteringen av cookies. Om Kund inte vill ha några cookies kan Kund välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare, men det innebär en begränsning av tillgång till sidor och funktioner.

För ytterligare information se Post- och telestyrelsens webbplats.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Akademibokhandeln. Efter att Kund gjort sin beställning har dock inte Akademibokhandeln rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Akademibokhandeln. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av ARN , vars rekommendationer Akademibokhandeln följer. Beslut från ARN är en rekommendation och är inte tvingande. För mer information se www.arn.se.