bokomslag Sekretess inom rättsväsendet
Juridik

Sekretess inom rättsväsendet

Anna-Lena Dahlqvist

Häftad

669:- (929:-)
  • 426 sidor
  • 2007

En praktisk redogörelse för hur sekretesslagen är uppbyggd och hur den är avsedd att tillämpas inom rättsväsendet. Hur förhåller sig sekretesslagen t.ex. till bestämmelser om sekretess i rättegångsbalken?

Regler om sekretess i det allmännas verksamhet behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingar eller lämna uppgifter på annat sätt. Reglerna anses svåröverskådliga och i många fall svårtillämpade. Behovet av en korrekt rättstillämpning framstår som särskilt stort eftersom sekretess innebär inskränkning i medborgarnas grundlagsfästa rätt till insyn i offentlig verksamhet.

Sekretess inom rättsväsendet är inte bara en kommentar till sekretesslagen i traditionell mening. Boken ger även på ett överskådligt sätt vägledning för de olika praktiska situationer där sekretesslagstiftningen aktualiseras. Offentlighetsprincipen i relation till nya medier och kommunikationssätt som Internet och e-post behandlas exempelvis.

De rättsliga organens beslutfattande vilar i betydande utsträckning på uppgifter från andra samhällssektorer och myndigheter såsom vården, bankväsendet, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Det gör att en framställning om rättsväsendets sekretessfrågor för att fylla kraven på fullständighet också måste behandla sekretessen inom andra samhällsområden. Boken innehåller följaktligen också avsnitt om sekretess inom den privata sektorn, inom socialtjänsten och så vidare, liksom sekretessen myndigheter emellan, och den vänder sig därför också till en vid läsekrets utanför rättsväsendet.

I denna andra upplaga utvidgas särskilt avsnitten om de brottsbekämpande myndigheternas samverkan med andra; inte minst avsnittet om sekretess på vårdområdet har fördjupats. I övrigt har ny lagstiftning, praxis m.m. sedan början av år 2003 inarbetats.

Boken riktar sig i första hand till domare, åklagare, poliser, advokater och andra som i sin verksamhet konfronteras med frågor om sekretess i rättsliga sammanhang.

Anna-Lena Dahlqvist avled i december 2006. Den andra upplagan var då nästan färdig. Arbetet med boken har enligt författarens önskemål slutförts av Ulla Björkman, som är universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

  • Författare: Anna-Lena Dahlqvist
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789139011910
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 426
  • Utgivningsdatum: 2007-08-01
  • Förlag: Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)