bokomslag Förundersökning i brottmål
Juridik

Förundersökning i brottmål

Stig Danielsson

Häftad

299:- (379:-)
  • 156 sidor
  • 2015

Andra format:

Författaren, f.d. kriminalkommissarien Stig Danielsson, har stor kunskap om förundersökningar i brottmål och dessutom mångårig erfarenhet av undervisning i ämnet. I boken har han koncist och konkret sammanfattat vilka regler som gäller och innebörden av dessa.

Boken är mycket uppskattad och detta är den femte upplagan. Den yrkesinriktade och klara framställningen har även medfört att den används som referensbok i det praktiska arbetet.

Stor vikt har lagts vid rättssäkerhetsfrågor. Ett flertal JO-yttranden, såväl publicerade som opublicerade, vilka är av intresse i detta sammanhang refereras. Bland de många praktiska frågor som kommenteras kan särskilt nämnas de om utredning av brott begångna av unga lagöverträdare (LUL) gällande barn under 15 år och dokumentation samt sekretess vid förundersökningar.

I denna den femte upplagan har beaktats dels lagändringar, dels ändringar i olika FAP-artiklar fram till den 1 april 2015. I den s.k. ”internutredningsförordningen” ges en noggrann redovisning där även Åklagarmyndighetens och Polismyndighetens föreskrifter och anvisningar publiceras. En viktig nyhet som noggrant behandlas är den nya regeln i 24:9 a RB som omfattar den misstänktes rätt till insyn vid ett frihetsberövande. Den som anhålls eller häktas har en ovillkorlig rätt att på egen begäran få ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Denna rätt får inte begränsas vare sig med hänsyn till utredning av brottet eller på grund av sekretess.

Ur innehållet:
Något om parterna (20 KAP RB)
Åklagaren och åtalsreglerna
Begränsningar i den allmänna åtalsrätten
Om åtalsunderlåtelse
Något om den misstänkte och hans försvar (21 kap rb)
Offentlig försvarare
Om målsägandebiträde
Om skadeståndskrav vid brott (22 kap rb)

Förundersökningen (23 KAP RB)
Inledning, ledning och avslutande av förundersökning
FAP 403-5, RPSFS 2014:5, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål

Delgivning och kommunikation
Den misstänktes respektive försvararens rätt att ta del av förundersökningen
Dokumentationen
Förundersökningsanteckningar
Förenklad brottsutredning
Tvångsmedel i samband med förenklad utredning
Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
sekretess under förundersökningen

Barn och ungdomar
Lagen om unga lagöverträdare (lul) jämte tillhörande författningar
Förundersökning mot den som fyllt 15 men inte 18 år
Anmodan att avhjälpa och begränsa skada
Kvarhållande
Utredning av brott begångna av den som inte har fyllt 15 år
Förhör med misstänkta barn
Generella regler vid förhör med barn
Underrättelse till socialnämnd och vårdnadshavare
Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
Medling

  • Författare: Stig Danielsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 5
  • ISBN: 9789172236233
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 156
  • Utgivningsdatum: 2015-08-10
  • Förlag: Jure Förlag